NrBrand MarkModelBuilding YearReady atFinish
1 Steinway&Sons M 1928 ready black polish
2 Steinway&Sons M 1935 ready Makassar-Polyester
3 Steinway&Sons M 1949 ready black mat
4 Steinway&Sons M 1956 ready black polish
5 Steinway&Sons M 1958 ready black mat
6 Steinway&Sons M 1978 ready black polish
7 Steinway&Sons M 1980 ready black polish
8 Steinway&Sons O 1922 ready black polish
9 Steinway&Sons O 1922 ready black polish
10 Steinway&Sons O 1922 ready black polish
11 Steinway&Sons O 1922 ready black polish
12 Steinway&Sons O 1922 ready black polish
13 Steinway&Sons O 1923 ready black polish
14 Steinway&Sons O 1940 ready makassar Polyester
15 Steinway&Sons O 1978 ready black polish
16 Steinway&Sons O 1978 ready black polish
17 Steinway&Sons O 1979 ready black polish
18 Steinway&Sons O 1979 ready black polish
19 Steinway&Sons A 1880 ready black polish
20 Steinway&Sons A 1883 ready black polish
21 Steinway&Sons A 1886 ready black polish
22 Steinway&Sons A 1922 ready black polish
23 Steinway&Sons A 1922 ready black polish
24 Steinway&Sons A 1925 ready black polish
25 Steinway&Sons A 1925 ready black polish
26 Steinway&Sons A 1935 ready black polish
27 Steinway&Sons A 1940 ready black polish
28 Steinway&Sons A 1940 ready black polish
29 Steinway&Sons B 1880 ready black polish
30 Steinway&Sons B 1916 ready Wurzelnuss-Polyester
31 Steinway&Sons B 1920 ready Wurzelnuss-Polyester
32 Steinway&Sons B 1960 ready black mat
33 Steinway&Sons B 1968 ready black polish
34 Steinway&Sons B 1968 ready black polish
35 Steinway&Sons B 1968 ready black polish
36 Steinway&Sons B 1969 ready black polish
37 Steinway&Sons B 1969 ready black polish
38 Steinway&Sons B 1969 ready black polish
39 Steinway&Sons B 1982 ready black polish
40 Steinway&Sons B 1982 ready black polish
41 Steinway&Sons B 1982 ready black polish
42 Steinway&Sons B 1982 ready black polish
43 Steinway&Sons B 1983 ready black polish
44 Steinway&Sons B 1983 ready black polish
45 Steinway&Sons D 1960 ready black polish
46 Steinway&Sons D 1977 ready black polish
47 Bösendorfer 170 cm 1912 ready Mahogany-Pyramide Polyester
48 Bösendorfer 174 cm 1932 ready black polish
49 Bösendorfer 180 cm 1937 ready black polish
50 Bösendorfer 190 cm 1952 ready black polish
51 Bösendorfer 210 cm 1904 ready Pallisander Polyester
52 Bösendorfer 256 cm 1900 ready -
53 Blüthner 167 cm 1940 ready black polish
54 Blüthner 210 cm 1923 ready black polish
55 Blüthner 280 cm 1950 ready black polish
56 C. Bechstein model V 203 cm 1900 ready Mahagoni Polyester
57 C. Bechstein model B 203 cm 1921 ready Pallisander Polyester
58 Kawai 275 cm 1966 ready black polish
59 Steinway X-137 cm high 1895 ready black polish
60 Steinway K-132 cm high 1916 ready black polish
61 Grotrian Steinweg 112 cm high 1957 ready black mat
62 Schimmel 108 cm high 1960 ready black mat
63 Sauter 108 cm high 1960 ready black mat
64 Sauter 108 cm high 1960 ready black mat
65 Sauter 108 cm high 1965 ready black mat
66 Schimmel 100 cm high 1960 ready black mat
67 Schimmel 108 cm high 1962 ready black mat
68 Schimmel 113 cm high 1976 ready black mat
69 Ibach 100 cm high 1960 ready black mat
70 Euterpe 105 cm high 1960 ready black mat